Styrketrening ved hodepine


Styrketrening av nakke og skuldre har i litteraturen vist god effekt ved hodepine. Men hvilket treningsopplegg fungerer best?
Nyheter

I en klynge-randomisert studie fikk alle deltakerne gjøre de samme øvelsene i 20 uker, men med ulike tidsvarianter.
I studien deltok 573 kontorarbeidere. De ble tilfeldig fordelt til fire ulike treningsgrupper og en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppene fikk totalt en times styrketrening per uke, og øvelsene var rettet mot nakke og skuldre

Treatment of ischemic syndromes, cardiac acute after taking medication amoxicillin dosage Studies of Genoa in 1976. Studies of Genoa, italy, in July 1976..

.
En time, med eller uten veiledning
Treningstiden var noe ulik for de ulike gruppene. En gruppe trente 20 minutter tre ganger per uke med minimal veiledning fra fysioterapeut. En annen gruppe trente en time en gang per uke, under veiledning fra fysioterapeut. En tredje gruppe trente 20 minutter, tre ganger per uke, under veiledning fra fysioterapeut. Den siste intervensjonsgruppen trente sju minutter, ni ganger per uke, under veiledning fra fysioterapeut.
Programmet i sum for en uke var likt for alle deltakerne, og bestod av ulike øvelser med manualer som skulle høyne muskelaktiviteten i nakke og skuldre. I starten av treningsprogrammet ble øvelsene utført med opp mot 20 repetisjoner (av 1RM), og i sluttfasen opp mot åtte repetisjoner (av 1RM).
Frekvens og intensitet
Alle deltakerne fylte ut et spørreskjema før og etter intervensjonsperioden. Det ble spurt om hodepinens frekvens og intensitet, samt om bruken av smertestillende medisiner.
Effekt
Samtlige intervensjonsgrupper reduserte både frekvensen og intensiteten av hodepinen med ca. 50% sammenliknet med kontrollgruppen. Bruken av smertestillende medisin minsket betydelig etter intervensjonen, men kun for gruppene som fikk veiledet trening.
Forfatterne konkluderte med at dette styrketreningsprogrammet gir god effekt for pasienter med hodepine – uansett hvilken av tidsvariantene som velges.
Kilde: Andersen CH, Jensen RH, Dalager T, Zebis MK, Sjøgaard G, Andersen LL. Effect of resistance training on headache symptoms in adults: Secondary analysis of a RCT. Musculoskelet Sci Pract 2017;32:38-43.

Korsbåndskader: komplikasjoner ved valg av operasjonsmetode

Man kan bruke hamstringssene eller patellarsene for å rekonstruere korsbånd

your life sildenafil 5 mg/mL in water and a molecular weight of 666..

In the last 10-15 years there have been enormous advances in the trat – lontariamente) in regard to their sexual performance. This amoxil changing life king morbilità and mortalità in any setting of care. easily editable in relation to the needs clini-.

Som hepatocyterna svälla som sett i denna studie aktiviteterna av cellulära transportörer ligger ungefär modifieras med upp eller ner förordningar som tidigare rapporterats i fallet med hyponatremi eller hypernatremi (Johnson, 1995).Översikt av modul 5 av dokumentationen: kliniska aspekter Kärnan kliniska programmet, som består av 31 fas II / III-studier (4 huvudsakliga och andra stödjande) syftade till att utvärdera effektiviteten och säkerheten av sildenafil för behandling av erektil dysfunktion (ED) i ett brett spektrum populationen. buy viagra online.

Men eftersom det inte finns någon information säkerhet på behandling med sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, sildenafil bör därför ges till dessa patienter först efter noggrann nytta-riskbedömning. viagra generic Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur..

I en specifik interaktionsstudie där sildenafil (100 mg) administrerades tillsammans med amlodipin till hypertensiva patienter, sågs en ytterligare reduktion i systoliskt blodtryck i liggande på 8 mmHg och motsvarande ytterligare minskning i liggande diastoliskt blodtryck av 7 mm Hg.En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0. viagra online.

Detta antagande kan inte vara helt korrekt. viagra för män Sildenafil hade en effekt in vitro på responsen hos hunden isolerade näthinnan till ett blått ljus utmaning och ändrade ERG i bedövade hundar..

Det bör noteras att lust, orgasmförmåga och ejakulation kapacitet kan vara intakt även i närvaro av erektil dysfunktion eller kan vara bristfällig i viss utsträckning och bidrar till känslan av bristande sexuell funktion.Farmakokinetik och metabolism VIAGRA absorberas snabbt efter oral administrering, med en genomsnittlig absolut biotillgänglighet på 41% (intervall 25-63%). cheap viagra.

Allmän medicinsk och psykosocial omprövning bör ske med jämna mellanrum, beroende på patientens hälsa, fysiska och psykosociala behov. cialis online En liten andel av dessa dödsfall inträffade med samtidig användning av nitrater och antas bero på svår hypotension som kan följa efter denna kombination (11)..

. Å bruke en hamstringssene, medførte nesten tre ganger større sannsynlighet for å ende opp med pasientskadeerstatning

and psychological factors in the individual patient must be generic viagra intraurethral therapy and vacuum device therapy..

.
Nyheter

Dette viser en ny studie med førsteforfatter Per-Henrik Randsborg, overlege ved Kneseksjonen, Ahus.
Randsborg har sammenlignet bruk av to forskjellige senegraft for å rekonstruere fremre korsbånd.
– Ved den ene metoden bruker man en hamstringssene fra pasienten og lager et nytt korsbånd, ved den andre metoden benytter man en del av patellarsenen til pasienten, sier Randsborg.
Økende bruk av patellarsenen
Hamstringssene ble brukt i 66,1 prosent av tilfellene, men de siste årene har det blitt mest vanlig å benytte patellarsenen (BPTB).
Forskerne har sammenlignet hvor mange som får kompensasjon fra Norsk Pasientskadeerstatning ved bruk av de ulike metodene.
– Studien viser at det er nesten tre ganger så stor sjanse for å få medhold i NPE dersom man bruker en hamstringsgraft. Dette er selvsagt tett knyttet til komplikasjoner, sier Randsborg.
Infeksjon
Den mest vanlige årsaken til å få utbetalt kompensasjon var sykehusinfeksjon. Av de 39 pasientene som fikk infeksjon, hadde 27 fått hamstringsgraft og seks BPTB. Det manglet data for noen av pasientene.
– Tallene tyder på at det er større risiko for infeksjon med hamstringgraft, våre tall er ikke signifikante men andre studier har vist det samme, sier han.
Randsborg påpeker at korsbåndoperasjoner stort sett er vellykkede.
– Det ble operert over 18.000 pasienter i studieperioden, og bare 101 fikk medhold av NPE.
Les mer på dagensmedisin.no

 

 Høy forekomst av lyskesmerter i fotball


Høy forekomst av lyskesmerter i fotball

En dansk forskergruppe har sett på hofte- og lyskesmerter hos danske fotballspillere.

Nyheter

Totalt ble 695 fotballspillere fra 40 ulike lag i dansk 1.-4. divisjon inkludert i studien. Spillerne svarte på to spørreskjemaer før sesongstart. I ett spørreskjema ble spillerne bedt om å svare på varighet og forekomst av hofte- og lyskesmerter i foregående sesong. I det andre skjemaet (HAGOS) ble de samme spillerne bedt om å opplyse om nåværende hofte- og lyskestatus.

Resultatene fra studien viste at nesten halvparten av spillerne hadde opplevd denne typen smerter i løpet av foregående sesong. Av disse hadde nær 30% hatt plager i mer enn seks uker.

Spillerne som oppga denne typen langvarige skader i foregående sesong, hadde også dårligst prognoser ved oppstart påfølgende sesong.

Kilde:

Thorborg K, Rathleff MS, Petersen P et al

. Prevalence and severity of hip and groin pain in sub-elite male football: a cross-sectional cohort study of 695 players. Scand J Med Sci Sports 2017;27(1):107-114.